Accounting information
Maduro & Curiels bank (MCB) - Curacao
accountno:177.06.400
 
RBC Royal Bank - Curacao
Accountno:100.44.833
ALGEMENE EXPEDITIEVOORWAARDEN VAN MADURO TRANSPORT SERVICES B.V.
 
Werkingssfeer
Artikel1.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening die Maduro Transport Services B.V. als expediteur verricht. Onder expediteur in het kader van deze algemene voorwaarden wordt niet uitsluitend verstaan expediteur zoals bedoeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen. Ais opdrachtgever van Maduro Transport Services B.V. wordt beschouwd, degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan Maduro Transport Services B.V. geeft, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling.
2. Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden, zoals die van cargadoors, stuwadoors, vervoerders, assurantiebemiddelaars, opslag-en contralebedrijven enz. die door Maduro Transport Services B.V. worden verricht, zullen mede van toepassing zijn de in de betrakken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, onderscheidenlijk voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.
3. Maduro Transport Services B.V. is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden met wie zij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten.
4. Maduro Transport Services B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmede samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voorzover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van Maduro Transport Services B.V. wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe Maduro Transport Services B.V. hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van Maduro Transport Services B.V.. Te hunnen aanzien zullen ondermeer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van Maduro Transport Services B.V., als omschreven in deze voorwaarden.
5. Opdrachten tot aflevering onder rembours, tegen bankbewijs enz. worden geacht expeditiewerkzaamheden te zijn.
 
Tot stand komen van de overeenkomst
Artikel2.
1. Alle door Maduro Transport Services BV. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht-en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan der overeenkomst.
3. Bij wijziging van een of meer dezer factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met terugwerkende kracht gewijzigd. Maduro Transport Services BV. dient de wijzigingen te kunnen aantonen.
Artikel 3.
1. Indien door Maduro Transport Services B.V. all-in respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van Maduro Transport Services B.V. komen.
2. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats-en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
3. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra -naar billijkheid vast te stellen -beloning in rekening worden gebracht.   
Artikel4.
1. Bij onvoldoende laad-en/of lostijd -ongeacht de oorzaak daarvan -komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer Maduro Transport Services B.V. het cognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.
2. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon-of feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan Maduro Transport Services B.V. worden vergoed.
Artikel5.
1. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever verzorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico's dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende.
2. Indien Maduro Transport Services B.V. een verzekering op eigen naam heeft gesloten, is zij slechts gehouden -desgevraagd -haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.
3. Voor de keuze van de verzekeraar en diens gegoedheid is Maduro Transport Services B.V. niet verantwoordelijk.
4. Maduro Transport Services B.V. is, wanneer zij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijke werktuigen, gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, die de risico's dekt die voor Maduro Transport Services B.V. uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.
Artikel6.
Het aan Maduro Transport Services B.V. verstrekken van gegevens, vereist voor het verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Uitvoering van de overeenkomst
Artikel7.
Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van Maduro Transport Services B.V., waarbij deze steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke zij ter uitvoering van de haar gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.
Artikel8.
1. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking zijn.
2. De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van Maduro Transport Services B.V. zijn.
3. Maduro Transport Services B.V. is niet gehouden doch wei gerechtigd te onderzoeken of de haar gedane opgaven juist en volledig zijn.
4. Maduro Transport Services B.V. is niet verplicht bij gebreke van documenten tegen garantie te ontvangen. Indien Maduro Transport Services B.V. een garantie stelt, is haar opdrachtgever gehouden haar te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.
Artikel9.
1. Alle manipulaties zoals contraleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten.
2. Desalniettemin is Maduro Transport Services BV. gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die zij in het belang van laatstgenoemde nodig acht.
3. Als deskundige treedt Maduro Transport Services B.V. niet op. Voor haar ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der zaken; evenmin neemt zij enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.
Artikel10.
De bijvoeging "circa" geeft de opdrachtgever vrijheid 2,5 % meer of minder te leveren.
 
Aansprakelijkheid
Artikel11.
1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. Maduro Transport Services B.V. is -onverlet het bepaalde in artikel 16 -niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van Maduro Transport Services BV. of diens ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheid van Maduro Transport Services B.V. is in a!le gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde schade-oorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 4.000 SDR per zending.
4. De door Maduro Transport Services B.V. te vergoeden schade zal nirnmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. Maduro Transport Services B.V. is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
5. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor Maduro Transport Services B.V. niet aansprakelijk is, dient Maduro Transport Services B.V. zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. Maduro Transport Services B.V. is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat Maduro Transport Services B.V. haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.
6. De opdrachtgever is jegens Maduro Transport Services B.V. aansprakelijk voor schade tengevolge van de (aard der) zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of voor hem werkzame derden.
7. De opdrachtgever zal Maduro Transport Services BV. vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel Maduro Transport Services B.V. als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.
8. Maduro Transport Services B.V., die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch volgens deze voorwaarden aansprakelijk.
Artikel12.
Als overmacht gelden alle omstandigheden die Maduro Transport Services B.V. redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan Maduro Transport Services B.V. de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.    Artikel13.
1. Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht; de verplichtingen van Maduro Transport Services B.V. worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.
2. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport-en opslagkosten, pakhuis-of terreinhuur, overlig-en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van Maduro Transport Services B.V. aan deze te worden voldaan.
Artikel14.
1. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Maduro Transport Services B.V. niet.
2. Tijden van aankomst worden door Maduro Transport Services B.V. niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel15.
Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is Maduro Transport Services B.V. voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.
 
Dwingend recht
Artikel16.
1. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Maduro Transport Services B.V., voor zover zij een vervoerovereenkomst die zij met een ander zou sluiten zelf uitvoerde, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever die haar kennis gaf van de schade mede te delen.
2. Doet Maduro Transport Services B.V. de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is zij, wanneer zij daardoor niet tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding, die zij zou hebben moeten voldoen, wanneer zij wei tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken.
3. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Maduro Transport Services B.V., voor zover zij de vervoerovereenkomst, welke zij met een ander zou sluiten, niet zelf uitvoerde, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoerovereenkomsten zij ter uitvoering van haar verbintenis aanging. Zij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen, waarover zij beschikt of die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voorzover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.
4. De opdrachtgever verkrijgt jegens degeen met wie Maduro Transport Services heeft gehandeld, vanaf het ogenblik waarop hij Maduro Transport Services duidelijk kenbaar maakt dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij een door Maduro Transport Services B.V. -of in geval van diens faillissement door diens curator -af te geven verklaring overlegt, dat tussen hem en Maduro Transport Services B.V., ten aanzien van de zaken, een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.
5. Komt Maduro Transport Services B.V. een verplichting als in het derde lid bedoeld niet na, dan is zij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van haar had kunnen verkrijgen, wanneer zij de overeenkomst die zij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg.
 
Betaling
Artikel17.
1. De opdrachtgever is verplicht Maduro Transport Services BV. de overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij ver-zending van te verzenden zaken, te voldoen. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever. De overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.
2. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door Maduro Transport Services B.V. een krediettermijn wordt toegepast, is Maduro Transport Services B.V. gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.
3. Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de toegepaste krediettermijn het verschuldigde betaalt, is Maduro Transport Services BV. gerechtigd de wettelijke rente conform de artikelen 6:119 en 6:120 van het Burgerljjk Wetboek van de Nederlandse Antillen in rekening te brengen.
4. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen -ook toekomstige -van Maduro Transport Services B.V. terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zjjn indien:
· het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
· de opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiele verplichting jegens Maduro Transport Services B.V., ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen, of -ingeval van een rechtspersoon of vennootschap -indien deze ontbonden wordt, of -ingeval van een privé persoon -bij diens overlijden.
5. De opdrachtgever is uit hoofde van de expeditie-overeenkomst verplicht om op eerste vordering van Maduro Transport Services B.V. zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan Maduro Transport Services B.V. is verschuldigd dan wei wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft rnoeten stellen of heeft gesteld.
6. Maduro Transport Services B. V. is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever. Indien Maduro Transport Services B.V. uit eigen rniddelen zekerheid heeft gesteld, is zij gerechtigd van de opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.
7. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht om aan Maduro Transport Services B.V. te vergoeden de in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen, dan wei na te vorderen bedragen, alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan Maduro Transport Services B.v. te worden vergoed, indien Maduro Transport Services B.V. in verband met de expeditie-overeenkomst hiervoor door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.
8. De opdrachtgever zal Maduro Transport Services BV. te allen tijde de bedragen vergoeden, die van Maduro Transport Services B.V. in verband met de opdracht worden gevorderd dan wei worden nagevorderd, als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle daarmee verband houdende extra kosten.
9. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die Maduro Transport Services B.V. aan de opdrachtgever krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
Artikel18.
1. Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven.
2. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door Maduro Transport Services B.V. betaald of verschuldigd bedrag.
  Artikel19.
1. Maduro Transport Services BV. heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Maduro Transport Services B.V. uit welken hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is Maduro Transport Services B.V. gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.
2. Maduro Transport Services B.V. kan de haar in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.
3. Maduro Transport Services B.V. is gerechtigd de haar in lid 1 toegekende rechten, tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.
4. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of -indien daaromtrent overeenstemming bestaat onderhands.
 
Verjaring en verval
Artikel20.
1. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering conform het bepaalde in artikel 8:1740 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen door het enkele verloop van negen maanden.
2. Elke vordering jegens Maduro Transport Services B.V. vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.
3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wei de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op die van aflevering. Onder "dag van aflevering" wordt verstaan de dag waarop de zaken uit het vervoermiddel zijn afgeleverd, dan wei, indien zij niet zijn afgeleverd, hadden moeten zijn afgeleverd.
4. In het geval Maduro Transport Services B.V. door enige overheid dan wei derde als bedoeJd in artikel 17 lid 7 wordt aangesproken, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
· de dag volgende op die waarop Maduro Transport Services B.V. door enige overheid dan wei derde is aangesproken;
· de dag volgende op die waarop Maduro Transport Services B.V. de tot haar gerichte vordering heeft voldaan.
Indien Maduro Transport Services B.V. of een door haar ingeschakelde derde als bedoeld in artikel 17 lid 7 in bezwaar en/of beroep is gegaan, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.
5. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn van verjaring een van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring die drie maanden beloopt.
 
Slotbepalingen
Artikel21.
Gerechtelijke procedures tegen derden worden door Maduro Transport Services
B.V. niet gevoerd, tenzij zij zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.
  Artikel22.
1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands Antilliaanse recht.
2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van Maduro Transport Services BV.
3. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene expeditievoorwaarden of die naar aanleiding van haar uitvoering zijn ontstaan, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Curaçao.
 
Gedeponeerd ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, op 15 september 2008
 
 
 
TRANSLATION OF OUR GENERAL CONDITION.
IN CASE OF DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH TEXT AND DUTCH TEXT, THE DUTCH TEXT WILL PREVAIL.
 
 
GENERAL FORWARDING CONDITIONS OF MADURO TRANSPORT SERVICES
Applicability
Article 1.
1. These general conditions shall apply to any form of service which Maduro Transport Services B.V. as the forwarder shall perform. Within the framework of these general conditions the term forwarder must not be understood exclusively to mean the forwarder as contemplated in Book 8 of the Dutch Civil Code. The party ordering Maduro Transport Services B.V. to carry out operations and activities shall be considered the principal of Maduro Transport services B.V., regardless of the agreed mode of payment.
2. With respect to the operations and activities, such as those of shipbrokers, stevedores, carriers, insurance agents, warehousing and superintending firms etc. which are carried out by Maduro Transport Services B.V., the conditions customary in the particular trade, or conditions stipulated to be applicable, shall also be applicable.
3. Maduro Transport Services B.V. may at any time declare applicable provisions from the conditions stipulated by third parties with whom he has made contracts for the purpose of carrying out the orders given to him.
4. Maduro Transport Services B.V. may have his orders and/or the work connected therewith carried out by third parties or the servants of third parties. In so far as such third parties or their servants bear statutory liability towards the Maduro Transport Services B.V. principal, it is stipulated on their behalf that in doing the work for which Maduro Transport Services B.V. employs them they shall be regarded as solely in the employ of Maduro Transport Services B.V. All the provisions (inter alia) regarding non-liability and limitation of liability and also regarding indemnification of Maduro Transport Services B.V. as described here in shall apply to such persons.
5. Instructions for delivery C.O.D., against banker's draft etc., shall be deemed to be forwarding work.
Contract
Article 2.
1. All quotations made by Maduro Transport Services B.V. shall be without any obligation on his part.
2. All prices quoted and agreed shall be based on the rates, wages, and costs incidental to social security and/or other provisions of law, freight and exchange rates applying at the time of quotation or contract.
3. Upon any change in any or more of these factors the quoted or agreed prices shall likewise be altered in accordance therewith and retroactively to the time such change occurred.
Maduro Transport Services B.V. must be able to prove the change(s).
Article 3.
1. If Maduro Transport Services B.V. charges all-in or fixed rates, as the case may be, these rates shall be deemed to include all costs that in the normal procedure of handling the order are for the account of Maduro Transport Services B.V.
2. Unless provided otherwise, all-in or fixed rates shall not include at any rate: duties, taxes and levies, consular and attestation fees, cost of preparing bank guarantees and insurance premiums.
3. For work of a special nature, unusual job or work requiring a special amount of time or effort, an additional reasonable amount may at all times be charged.
Article 4.
1. In the event of loading and/or unloading time being inadequate - regardless of the cause thereof - all costs resulting there from, such as demurrage, etc., shall be borne by the principal, even when Maduro Transport Services B.V. has accepted the bill of lading and/or charter party from which the additional costs arise without protestation.
2. Expenses of an exceptional nature and higher wages arising whenever carriers by virtue of any provision in the shipping documents load or unload goods in the evening, at night, on Saturdays or on Sundays or public holidays, shall not be included in the agreed prices, unless specifically stipulated. Any such costs shall therefore be refunded by the principal to Maduro Transport Services B.V.
Article 5.
1. Insurance of any kind shall be arranged only upon specific instructions in writing at the principal's expense and risk. The risks to be covered shall be clearly stated. A mere statement of the value is not enough.
2. If Maduro Transport Services B.V. has taken out any insurance in his own name he shall be bound - if so requested - only to transfer his claims against the insurer to his principal.
3. Maduro Transport Services B.V. shall not be responsible as regards the choice of the insurer and the latter's solvency.
4. When Maduro Transport Services B.V. uses derricks and any other such equipment for carrying out his orders he shall be entitled to take out insurance at his principal's expense to cover the risk arising of Maduro Transport Services B.V. through the use of such equipment.
Article 6.
1. Unless agreed otherwise in writing, the supplying to Maduro Transport Services B.V. of data required for customs formalities shall imply an order to perform such formalities.
 
Performance of the contract
Article 7.
1. If the principal has not given any specific instructions with his order, the mode and route of transport shall be at the option of Maduro Transport Services B.V. and may accept at all times the documents customarily used by the firms with which he contracts for the purpose of carrying out his orders.
Article 8.
1. The principal shall ensure that the goods are tendered at the agreed place and time.
2. The principal shall ensure that the documents required for receipt and for dispatch, as well as the instructions, are in the possession of Maduro Transport Services B.V. in proper time.
3. Maduro Transport Services B.V. shall not be obliged but shall be entitled to investigate whether the specifications stated to him are correct and complete.
4. In the absence of documents, Maduro Transport Services B.V. shall not be obliged to receive against a guarantee. Should Maduro Transport Services B.V. furnish a guarantee, he shall be saved harmless by his principal from and against all the consequences thereof.
Article 9.
1. All operations such as inspecting, sampling, tarring, tallying, weighing, measuring etc., and receiving goods subject to appraisal by a court-appointed expert shall take place only on the principal's specific instructions and upon reimbursement of the costs thereof.
2. Nevertheless, Maduro Transport Services B.V. shall be entitled, but not obliged, on his own authority and at his principal's expense and risk to take all such action as he deems necessary in the principal's interest.
3. Maduro Transport Services B.V. shall not act as an expert. He shall in no way be liable for any notification of the state, nature or quality of the goods; nor shall he be under any obligation to ensure that the shipped goods correspond with the samples.
Article 10.
1. The addition of the word "approximately" shall allow the principal the freedom to supply 2.5% more or less
Liability
Article 11.
1. All operations and activities shall be at the principal's expense and risk.
2. Without prejudice to the provisions of Article 16, Maduro Transport Services B.V. shall not be liable for any damage whatsoever, unless the principal shall prove that the damage has been caused by fault or negligence on the part of Maduro Transport Services B.V. or the latter's servants.
3. Maduro Transport Services B.V. liability shall in all cases be limited to 10,000 SDR per occurrence or series of occurrences with one and the same cause of damage, on the understanding that in the event of damaging, loss of value or loss of the goods comprised in the order, the liability shall be limited to 4 SDR per kilogram damaged or lost gross weight, the maximum being 4,000 SDR per consignment.
4. The loss to be indemnified by Maduro Transport Services B.V. shall never exceed the invoice value of the goods, to be proved by the principal, in default whereof the market value - to be proved by the principal - at the time when the damage has occurred shall apply. Maduro Transport Services B.V. shall not be liable for lost profit, consequential loss, and pain and suffering.
5. If during the execution of the order damage occurs for which Maduro Transport Services B.V. is not liable, Maduro Transport Services B.V. shall make efforts to recover the principal's damage from the party that is liable for the damage.
Maduro Transport Services B.V. shall be entitled to charge to the principal the costs incidental thereto. If so requested, Maduro Transport Services B.V. shall waive in his principal's favor his claims against third parties engaged by him for the purpose of carrying out the order.
6. The principal shall be liable towards Maduro Transport Services B.V. for any damage as a consequence of the (nature of the) goods and the packaging thereof, the incorrectness, inaccuracy or incompleteness of instructions and data, the failure to tender the goods or not doing so in time at the agreed place and time, as well as the failure to supply -- or to do so in time -- documents and/or instructions, and fault or negligence in general on the part of the principal and the latter's servants and third parties called in or engaged by him.
7. The principal shall indemnify Maduro Transport Services B.V. against third-party claims connected with the damage referred to in the foregoing paragraph, such third parties including servants of both Maduro Transport Services B.V. and the principal.
8. Even where all-in or fixed rates, as the case may be, have been agreed, Maduro Transport Services B.V., who is not a carrier, shall be liable under the present conditions and not as a carrier.
Article 12.
1. To be regarded as force majeure are all circumstances which Maduro Transport Services B.V. could not reasonably avoid and the consequences of which Maduro Transport Services B.V. could not reasonably prevent.
Article 13.
1. In the event of force majeure, the contract shall remain in force; the obligation of Maduro Transport Services B.V. shall, however, be suspended for the duration of the event of force majeure.
2. All additional costs caused by force majeure, such as carriage and storage charges, warehouse or yard rentals, demurrage for vessels or trucks, insurance, removal, etc., shall be borne by the principal and shall be paid to Maduro Transport Services B.V. at his initial request.
Article 14.
1. The mere statement by the principal of a time for delivery shall not be binding upon Maduro Transport Services B.V.
2. Maduro Transport Services B.V. does not guarantee arrival times, unless agreed otherwise in writing.
Article 15.
1. If the carriers refuse to sign for number or weight of pieces or items etc., Maduro Transport Services B.V. shall not be liable for the consequences thereof.
Imperative law
Article 16.
1. If the goods are not delivered without delay at the place of destination in the state in which they were tendered, Maduro Transport Services B.V., in so far as he has carried out a contract of transport himself which he was to conclude with a third party, is obliged to notify this forthwith to the principal who has notified him of the damage.
2. If Maduro Transport Services B.V. fails to make notification as referred to in the first paragraph and if as a result thereof he has not been called upon as a carrier in time, he shall, in addition to being liable for payment of the further damage sustained by the principal as a result thereof, be liable to pay compensation equal to the damages he would have had to pay, if he had been called upon as a carrier in time.
3. If the goods are not delivered without delay at the place of destination in the state in which they were tendered, Maduro Transport Services B.V., in so far as he has not carried out a contract of transport himself which he was to conclude with a third party, is obliged to inform the principal forthwith which contracts of transport he has entered into to fulfill his obligation. He is also obliged to put at the disposal of the principal all documents in his possession or which he can reasonably supply, at any rate in so far as they may be used to claim damages sustained.
4. As from the point of time at which he informs Maduro Transport Services B.V. unequivocally that he wishes to exercise such rights and powers, the principal shall obtain as against the party with whom Maduro Transport Services B.V. has conducted business the rights and powers to which he would have been entitled if as a shipper he had concluded the contract himself. He shall be free to take legal action in this matter if he submits a statement to be issued by Maduro Transport Services B.V. - or in case Maduro Transport Services B.V. has gone into compulsory liquidation, by the liquidator of Maduro Transport Services B.V. - that between him and Maduro Transport Services B.V. with respect to the goods a contract for the carriage thereof was concluded.
5. If Maduro Transport Services B.V. fails to comply with an obligation as referred to in the third paragraph, he shall, in addition to being liable for payment of the further damage sustained by the principal as a result thereof, be liable to pay compensation equal to the damages which the principal would have received from him if he himself had carried out the contract concluded by him, less the damages which the principal may have received from the carrier.
 
Payment
Article 17.
1. The principal shall pay to Maduro Transport Services B.V. the agreed remuneration and other resulting costs, freights, duties, etc., ensuing from the contract and/or these conditions, upon arrival or dispatch of goods which are being received or forwarded respectively. The risk of exchange rate fluctuations shall be borne by the principal.
The agreed remuneration and other resulting costs, freights, rights, etc., ensuing from the contract and/or these conditions, shall also be due if in the performance of the contract damage has occurred.
2. If, in contravention of paragraph 1 of this article, Maduro Transport Services B.V. allows deferred payment, Maduro Transport Services B.V. shall be entitled to make an additional credit limit charge.
3. If the principal does not pay the amount due immediately upon notice to that effect or, as the case may be, after lapse of the term of deferred payment, Maduro Transport Services B.V. shall be entitled to charge the legal interest in conformity with Articles 6:119 or 6:119a Dutch Civil Code.
4. In the event of cancellation or dissolution of the contract, all claims of Maduro Transport Services B.V., with the inclusion of future claims, shall become due and payable forthwith and in full. All claims shall be due and payable forthwith and in full in any case, if:
3C the principal is involuntarily wound up, the principal applies for suspension of payment or otherwise loses the unrestricted disposition over his assets;
3C The principal offers a settlement to his creditors, is in default of fulfilling any financial obligation owed to Maduro Transport Services B.V., ceases to trade or - where the principal is a legal entity or a corporate body - if the legal entity or the corporate body is dissolved.
5. The principal shall be reason of the forwarding contract and upon demand by Maduro Transport Services B.V. provide security in the form of a bond with sureties for any amount for which the principal is or may be indebted to Maduro Transport Services B.V. The principal is also so obliged where he already has to provide or has provided security in the form of a bond with sureties in connection with the amount owed.
6. Maduro Transport Services B.V. shall not be obliged out of his own means to provide security in the form of a bond with sureties for the payment of freight, duties, levies, taxes and/or other costs should the same be demanded. All the consequences of non-compliance or of failure to comply forthwith with a demand to provide security in the form of a bond with sureties shall be borne by the principal.
If Maduro Transport Services B.V. has provided security in the form of a bond with sureties out of his own means, he may demand that the principal pay the amount for which security has been provided security in the form of a bond with sureties.
7. The principal shall at all times be obliged to indemnify the forwarder for any amounts to be levied or additionally demanded by any authority in connection with the order, as well as any related fines imposed upon Maduro Transport Services B.V.
The principal shall also reimburse the said amounts to Maduro Transport Services B.V. if a third party called in by Maduro Transport Services B.V. demands payment within the framework of the forwarding contract.
8. The principal shall at all times indemnify Maduro Transport Services B.V. for any amounts as well as for all additional costs that may be claimed or additionally claimed from Maduro Transport Services B.V. in connection with the order as a result of incorrectly charged freight rates and costs.
9. The principal shall not be entitled to apply any set-off in respect of sums charged by Maduro Transport Services B.V. to the principal under any contract existing between them.
Article 18.
1. Cash payments shall be deemed in the first place to have been made on account of non-preferential debts, regardless of whether any other instructions were given at the time of payment.
2. If legal proceedings or other means are resorted to in the event of overdue payment, the amount of the indebtedness shall be increased by 10% for clerical expenses, while the legal and other costs shall be borne by the principal up to the amount paid by or due from Maduro Transport Services B.V.
Article 19.
1. With respect to all claims he has or may at any time have against the principal and/or the owner, Maduro Transport Services B.V. shall have a pledge and a lien on all goods, documents and moneys which he holds or will hold in his possession whatever the reason and the purpose thereof may be, as against any party requiring their delivery. If the goods are forwarded on, Maduro Transport Services B.V. shall be entitled to collect the sum due on subsequent delivery or draw a bill therefore with the shipping documents annexed.
2. Maduro Transport Services B.V. may also exercise the rights granted to him in paragraph 1 for that which the principal was owing to him with respect to previous orders.
3. Maduro Transport Services B.V. is also authorized to exercise the rights granted to him by virtue of paragraph 1 for any amount(s) payable by way of delivery C.O.D. in respect of the goods.
4. Failing payment of the amount due the security shall be sold as provided by statute or - if so agreed - by private sale.
Prescribed and expire
Article 20.
1. Without prejudice to the provisions of paragraph 5 of this Article, as contemplated in article 8:1740 of the Dutch Civil Code all claims shall be barred by the mere lapse of a period of nine months.
2. All claims against Maduro Transport Services B.V. shall be barred by the mere lapse of a period of eighteen months.
3. The terms mentioned in paragraphs 1 and 2 shall commence on the day following the day on which the claim has become due and payable or the day following the day on which the prejudiced party had knowledge of the loss. Without prejudice to the preceding provisions, the said terms shall commence on the day following the day of delivery with respect to claims regarding damage to, decrease in value or loss of the goods. The day of delivery shall be understood to be the day on which the goods are delivered from the means of transport or, if they have not been delivered, the day on which they should have been delivered.
4. In case any public authority or third parties as referred to in paragraph 7 of Article 17 claim payment from Maduro Transport Services B.V., the term mentioned in paragraph 1 of this Article shall commence on the first of the following days:
3E9 The day following the day on which payment is claimed from Maduro Transport Services B.V. by any public authority or third party;
3E9 The day following the day on which Maduro Transport Services B.V. has settled the claim existing against him.
If Maduro Transport Services B.V. or a third party called in by him as referred to in Article 17, par. 7 has submitted an administrative objection and/or lodged an administrative appeal, the period specified in paragraph 1 shall commence on the day following the day on which the decision on the administrative objection and/or the administrative appeal has become final.
5. If after the term of prescription a third party claims payment of the amount due and payable by either parties, a new term of prescription - of three months - commences, unless the situation referred to in paragraph 4 of this Article occurs.
Final provisions
Article 21.
1. No legal or arbitration proceedings shall be taken third parties by Maduro Transport Services B.V. unless he states his readiness to take the same at the principal&38s request and expense.
Article 22.
1. All contracts to which the present conditions apply shall be governed by Dutch law.
2. The place for settlement and adjustment of damage shall be that where the business of Maduro Transport Services B.V. is situated.
3. All disputes which hold connections with this general forwarding condition or that as a result of her execution be arise, will by exclusion become submitted at the judgment of the competent judge at Curacao
Deposited at the Registry of the Court in First Construction of the Netherlands Antilles
Sessions place, Curacao
On September 15th, 2008